egem.skProdukty / Servis a údržba

Servis a údržba

Spoločnosť EGEM s.r.o. v rámci servisných prác na zariadeniach rozvodní bez rozdielu napätia prevádza pravidelné činnosti a diagnostiku podľa požiadaviek prevádzkovateľa zariadení, poprípade podľa zásad a odporúčania výrobcu.

Je schopná na základe vyhodnotenia stavu alebo v prípade porúch operatívne riešiť vzniknutú situáciu. Za týmto účelom úzko spolupracuje s výrobcami a dodávateľmi náhradných dielov, prípadne niektoré náhradné diely sama drží na sklade operatívnych zásob.

V prípade potreby riešenia náhrad zariadení, alebo prevedenia zásadnejších zásahov, disponuje tiež projekčným tímom.

Má skúsenosti so zabezpečením komplexných služieb, obsahujúcich takmer všetky činnosti, súvisiace s chodom rozvodní prenosovej sústavy aj regionálnej distribúcie.

1) Servis a údržba rozvodných zariadení

Hlavné činnosti

 • plnenie preventívnej údržby vrátane diagnostiky na prevádzkovaných elektrických zariadeniach VVN, VN, NN podľa požiadaviek zákazníka Egem
 • údržbárske a servisné práce s následným odstraňovaním zistených porúch
 • záručný a pozáručný servis na realizovaných zákazkách
 • pozáručný servis v rámci oprávnenia pre servisnú činnosť na výrobky a diela iných dodávateľov a zhotoviteľov, ktoré nie sú súčasťou realizovaného alebo prevádzkovaného diela

Výhody

 • optimalizácia nákladov na materiálové a technické vybavenie
 • využívanie skúseností z údržby a servisu širokého spektra energetických zariadení
 • včasná aplikácia nových noriem, legislatívnych zmien a príslušných predpisov

2) Servis a údržba výkonových transformátorov

Hlavné činnosti

 • dodávky, servis a opravy výkonových transformátorov 6,3 až 400 kV
 • opravy a pretesnenie prepínačov, výkonových vložiek a pohonov
 • montáž chladenia, opravy chladičov a radiátorov, prípadne zaistenie ich výmeny
 • montáž a opravy priechodiek
 • využitie zdvíhacieho zariadenia KRAB
 • manipulácia s transformátormi
 • diagnostika transformátorov, diagnostika olejov, sušenie a filtrácia olejov pomocou filtračnej stanice MICAFIL VH 120

Výhody

 • ekonomická výhodnosť
 • variabilita zariadenia
 • jednoduchá manipulácia a zaistenie zdvíhacích častí
 • minimalizácia prestojov (vypínanie transformátora), spôsobené manipuláciou a transportom stroja

3) Oblasť diagnostiky

 • Termovízne merania– rýchly, moderný spôsob diagnostiky pre všetky napäťové hladiny zariadení pre prenos výkonu, prípadne i strojov a budov, umožňuje kontrolu veľkého rozsahu zariadení v krátkom čase. Egem
 • Meranie vypínačov testerom Programma TM 1800 – univerzálne použitie pre vypínače, a to najmä ZVN, VVN. Meranie graficky zobrazuje časy kontaktov, ich rýchlosť, dráhu, dynamický odpor, prúdy cievok, priebehy ovládacích napätí a ďalšie hodnoty.
 • Meranie mechanického chvenia transformátorov – najmä u veľkých strojov prenosovej sústavy, indikácie mechanických porúch aktívne časti, opotrebovania ložísk čerpadiel a ventilátorov.
 • Prechodové odpory prúdových dráh, kontaktov odpojovačov, vypínačov a podobne pri použití ss prúdu až 800 A.
 • Meranie parametrov plynu SF6 – čistota, rosný bod, produkty rozkladu.
 • Meranie el. pevnosti oleja - základné overovanie kvality oleja. Chromatografickú analýzu zabezpečujeme prostredníctvom odborných laboratórií.
 • Meranie zvodových prúdov zvodičov ZVN,VVN. Na základe vývoja hodnoty zvodového prúdu možno približne stanoviť životnosť prvku.
 • Kontrola izolačného stavu zariadenia pomocou merača izolácie poprípade použitím vysokonapäťového zdroja.
 • Kontroly a nastavenia ochrán pomocou prístrojov Sverker, Omicron a príslušného softwaru.